Vóór 17:00 besteld = morgen in huis*
Gratis verzending vanaf €35
Al 5000+ tevreden klanten
Betaal achteraf met Klarna
Gratis retourneren
Klanten beoordelen ons met een 4.6 / 5

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van SOLIT

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van SOLIT bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 19 – SOLIT kwaliteit garantie

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door SOLIT worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en SOLIT;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen SOLIT en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 

Artikel 2 – Identiteit van SOLIT

SOLIT retail

Molenlaan 15b, 1422XN, Uithoorn

Telefoonnummer: +31623493277

E-mailadres: contact@solitsocks.nl

KvK-nummer: 78222796

Btw-identificatienummer: NL861308633B01

Indien de activiteit van SOLIT is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien SOLIT een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.
 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SOLIT en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SOLIT voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij SOLIT zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als SOLIT gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden SOLIT niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SOLIT onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door SOLIT is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SOLIT passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal SOLIT daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. SOLIT kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SOLIT op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. SOLIT zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van SOLIT waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. SOLIT mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. SOLIT mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. SOLIT mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien SOLIT de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien SOLIT de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als SOLIT hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan SOLIT.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) SOLIT. Dit hoeft niet als SOLIT heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door SOLIT verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als SOLIT niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als SOLIT aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument SOLIT een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door SOLIT is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. SOLIT de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. SOLIT heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 

Artikel 9 – Verplichtingen van SOLIT bij herroeping

 1. Als SOLIT de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. SOLIT vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door SOLIT in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij SOLIT aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. SOLIT gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft SOLIT de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

SOLIT kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als SOLIT dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop SOLIT geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door SOLIT worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra SOLIT de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; hieronder wordt ook verstaan; handgemaakt en op maat gemaakte producten.
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop SOLIT geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 18. Knip het label boven het karton los ter voorkoming van beschadiging van de sok. Gevolgen zoals gaten op de plek van het label kunnen hiermee voorkomen worden. Solit socks kan voor dergelijke fouten niet aansprakelijk gesteld worden.
 

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan SOLIT producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar SOLIT geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien SOLIT dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. SOLIT staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat SOLIT er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik (het tijdsbestek van het dragen van een sok, na elke wasbeurt, 16 uur).
 2. Een door SOLIT, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover SOLIT kan doen gelden indien SOLIT is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van SOLIT, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Met het ‘niet afzakken’ van de SOLIT sok wordt een termijn bedoeld van 4 weken/8 wasbeurten bedoelt. Na deze periode wordt het ‘niet afzakken’ door SOLIT niet meer gegarandeerd.
 5. De sokken die aangeboden worden met de termen ‘Tie Dye’, ‘Handgemaakt’ en andere termen duidend op een bewerking met vloeibare stoffen, zijn hiermee behandeld om het uiterlijk van de sok te onderscheiden. SOLIT socks is niet verantwoordelijk voor de schade die als gevolg van de behandeling van de sokken kan ontstaan. Volg dan ook altijd de stappen voor gebruik op te lezen onder ‘specificaties’.
 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. SOLIT zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan SOLIT kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal SOLIT geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal SOLIT het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij SOLIT tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan SOLIT bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Het kan voorkomen dat je bestelling een foutief product bevat. Denk daarbij aan een verkeerde maat, kleur of model. In dat geval ga je met één van de volgende opties akkoord: 1. Indien het 1, 2 of 3 paar sokken betreft, sturen wij het correcte paar sokken toe. De verkeerde sokken mag je zelf houden! 2. Indien het meer dan 3 paar sokken betreft (een 3-pack of meer), vragen wij deze terug te sturen op kosten van SOLIT. Je ontvangt een retourlabel per email. Als je deze sokken toch wilt houden, bieden wij een 50% korting aan. Het verzoek is ten alle tijden om direct na ontvangst van je pakket de sokken te controleren.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als SOLIT voor zichzelf heeft bedongen.

Om fraude te voorkomen:

 1. Onder het lidmaatschap wordt een maandelijkse service verstaan waarbij de klant recht heeft op directe opzegging in de proeftermijn. Om de voorwaarden te laten gelden is een intentie tot gebruik van het lidmaatschap vereist. Wanneer het lidmaatschap binnen 24 uur na aanmelding wordt geannuleerd, wordt aan deze intentie niet voldaan. De proeftermijn gaat in vanaf het moment dat de klant de mogelijkheid heeft om zijn/haar sokken te testen (lees:moment van bezorging). Wordt er binnen 24 uur geannuleerd, dan behoudt SOLIT retail het recht de bestelling te herroepen en het aankoopbedrag terug te storten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan SOLIT te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door SOLIT is gewezen op de te late betaling en SOLIT de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is SOLIT gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. SOLIT kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. SOLIT beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SOLIT.
 3. Bij SOLIT ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SOLIT binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient SOLIT in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen SOLIT en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – SOLIT kwaliteit garantie 

De SOLIT Sokken bestaan uit de meest kwalitatieve materialen vanuit Zuid Europa en Noord Afrika. 

In enkele gevallen kan het zo zijn dat de materiaalkeuze niet aansluit op de leefstijl of het gebruik van de klant. 

Team SOLIT heeft een grondige toetsing gedaan met de sokken in verschillende omstandigheden. Hieruit volgt dat een gemiddelde sok minimaal 3 maanden mee kan gaan bij gemiddeld gebruik. In dit geval werd de sok 2 keer per week gedragen, gedurende de hele dag. Dat maakt in de gehele testperiode 24 dagen dragen. 

SOLIT socks maakt gebaseerd op dit onderzoek de keuze om sokken die slijtage vertonen, tot maximaal 3 maanden na ontvangst te compenseren, ook wel 91 dagen na het ontvangen van de bestelling. Hierna is slijtage als verwacht en is het advies om de sokkenla aan te vullen met nieuwe producten.

Productcategorieën

Klantenservice

Contact opnemen

Telefoonnummer

+316 23493277

E-mail

contact@solitsocks.nl

1. Gebruiksvoorwaarden

Voor members van het SOLIT lidmaatschap

 

SOLIT socks biedt een unieke service voor iedereen die op een stijlvolle manier het probleem van afzakkende enkelsokken wilt voorkomen. Elke twee maanden leveren wij een set verse SOLIT sokken van de bekende kwaliteit aan onze members. Wanneer jij je aanmeldt als SOLIT member krijg jij direct jouw eerste set sokken opgestuurd. Op een stijlvolle manier meer comfort ervaren is nog nooit zo makkelijk geweest! Als member van het SOLIT lidmaatschap ontvang jij weer verse sokken op de vaste verzenddatum volgens het membership schema.

Met het gebruik van deze service stem jij in met de gebruiksvoorwaarden.

 

Membership

1.1. Je SOLIT lidmaatschap wordt maandelijks voortgezet totdat het wordt opgezegd. Opzeggen gaat via het account dat wordt aangemaakt bij aanmelding. Bij aanmelding versterk je tevens een betaalmiddel, waarmee jouw rekening is gekoppeld aan de betaalmethode van SOLIT socks. Ook kunnen we op deze manier fraude tegengaan. Je geeft ons toestemming om een keer in de twee maanden een automatische afschrijving te voldoen via je betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap opzegt in de toegestane periode. Voor het opzeggen geldt ten alle tijden een termijn van een maand.

1.2. Je ontvangt een set sokken naar keuze. Dit zijn in totaal 2 of 3 modellen, persoonlijk aan te geven. Tussen de verzenddatum en de 20e van dezelfde maand is de samenstelling van jouw pakket te wijzigen, zo breng je naar keuze variatie in het eigen pakket aan.

 

Aantal lidmaatschappen

2.1. Extra membership(s). Een user kan via het account een tot en met vijf membership(s) aanmaken. De aangemaakte membership(s) gaan mee met de eerstsvolgende afschrijving.   

2.2. Aanmelding. Je proefperiode van 1 termijn begint vanaf het moment dat jij je succesvol hebt aangemeld. Binnen de proefperiode kun je jouw membership per direct stopzetten. Je gaat dan niet mee met de afschrijving van de volgende maand. Na de proefperiode hanteren wij een opzegtermijn van één maand. Start je proefperiode na de 10e van de maand dan ga je niet mee met de afschrijving van dezelfde maand. Zo heb je genoeg tijd om je eerste sokken te proberen.

 

Member plan voorbeeld

Aanmelding op 9 januari, direct een proefpakket toegestuurd.

De volgende betaling is op 28 januari. Verzending op 5 februari.

Aanmelding op 10 januari, direct een proefpakket toegestuurd.

De volgende betaling is op 28 maart. Verzending op 5 april.

 

Wil je toch met de eerstvolgende ronde mee? Mail ons! contact@solitsocks.nl

2.3. Aanbieding. SOLIT SOCKS bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een gratis proefperiode en kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik van de proefperiode te voorkomen. We behouden ons het recht voor om misbruik per account in rekening te brengen.


2.
4. Membershipkosten. We schrijven je nieuwe membershipkosten aan het einde van de maand van betaling af via je betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap voor het einde van de proefperiode opzegt.


2.
5. Opzegtermijn. Het SOLIT SOCKS membership wordt na je proefperiode automatisch voortgezet. In je proefperiode kun je de overeenkomt per direct ontbinden. In een actief membership heb je geen recht op een herroepingstermijn om je overeenkomst per direct te ontbinden en geldt de opzegtermijn van een maand.

 

Facturering en opzegging

3.1. Membershipkosten. De membershipkosten van SOLIT SOCKS worden maandelijks afgeschreven via het betaalmiddel dat is gekoppeld bij aanmelding. Ga hiervoor naar onze website log in via het account en ga naar het kopje afschrijving en levering als je je volgende betalingsdatum wilt bekijken of om voorgaande facturen in te zien.

3.2. Afschrijving en levering. De membershipskosten van SOLIT SOCKS worden afgeschreven voordat de sokken geleverd worden. De afschrijving hiervan is altijd rond de 28ste van de maand en de levering tussen de 6e en 12e van de maand erop.

3.3. Betaalmiddel. Om aan SOLIT SOCKS deel te kunnen nemen, moet je een geldig betaalmiddel verstrekken. Op de pagina “mijn account” kun je je betaalmiddelen inzien of wijzigen. Voor het gebruik en koppelen van sommige betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij je in rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van je betaalmiddel. Lokale belastingen kunnen per betaalmiddel verschillen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je betaalmiddel.

3.4. Opzegging. Je kunt je SOLIT SOCKS membership te allen tijde online opzeggen via je account dat je hebt aangemaakt tijdens aanmelding. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot SOLIT SOCKS account, hier kun je het membership weer activeren. Als je wilt opzeggen, ga je naar je account en vervolgens naar het kopje ‘annuleren’. Hier selecteer je de maand waarin jouw laatste afschrijving plaatsvindt. Automatisch wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het mailadres dat is aangemaakt tijdens aanmelding. Wanneer je een openstaande betaling hebt, is het niet mogelijk om het membership op te zeggen. Je kunt altijd weer opnieuw instappen wanneer de annulering succesvol is afgerond. 

Onder het lidmaatschap wordt een maandelijkse service verstaan waarbij de klant recht heeft op directe opzegging in de proeftermijn. Om de voorwaarden te laten gelden is een intentie tot gebruik van het lidmaatschap vereist. Wanneer het lidmaatschap binnen 24 uur na aanmelding wordt geannuleerd, wordt aan deze intentie niet voldoen. De proeftermijn gaat in vanaf het moment dat de klant de mogelijkheid heeft om zijn/haar sokken te testen (lees:moment van bezorging). Wordt er binnen 24 uur geannuleerd, dan behoudt SOLIT retail het recht de bestelling te herroepen en het aankoopbedrag terug te storten.


3.5. Wijziging. We kunnen ons membership en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in ons membership zijn echter pas 20 dagen na kennisgeving van toepassing.

3.6. Gegevens verwijderen. Je kunt gebruik maken van ‘Recht van inzage’ om een overzicht te krijgen over welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd. Je kan je gegevens wijzigen en gebruik maken van ‘Recht op correctie’. De meeste gegevens kun je zelf online aanpassen via je account.

 

Retourgarantie

4.1. Retourneren. Gaan je sokken binnen 30 dagen kapot (door normaal gebruik) dan krijg je van ons kosteloos een nieuwe set sokken (hierbij moet je voldoen aan de voorwaarden om een retouraanvraag in te dienen, zie hiervoor het kopje 4.2. Voorwaarden). Je ontvangt alleen een nieuwe set sokken door het indienen van een retouraanvraag via je account. Ga hiervoor naar het kopje ‘veelgestelde vragen. Kom jij in aanmerking voor een vervangende set sokken, dan wordt jouw aanvraag binnen 3 werkdagen goedgekeurd. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via het mailadres dat is aangemaakt tijdens aanmelding.

4.2. Voorwaarden. Je kunt alleen een retouraanvraag indienen als je voldoet aan de volgende drie voorwaarden:
1: De sok mag niet langer dan 30 geleden ontvangen zijn.
2: Er mag geen betaling openstaan.
3: Een eventuele voorgaande retouraanvraag moet afgerond zijn.

 

Her-activeren

5.1. Her-activeren. Wanneer jij je membership(s) opzegt dan blijft je account bestaan. Hier kun je ten alle tijden inloggen om je gegevens in te zien en je account weer te activeren. Bij een her-activatie ga je mee met de eerstvolgende afschrijving.

5.2. Actief member. Na het opnieuw activeren van je membership ben je weer een actief member. Er is dan geen proefperiode en je moet rekening houden met de regulieren opzegtermijn van een maand.


5.3. Annuleren. Wij zorgen ervoor dat je minimaal twee stappen moet doorlopen om het account weer te kunnen activeren. Wil je toch afzien van je her-activatie dan hanteren wij een annuleringsperiode van 2 werkdagen. Neem hiervoor contact op via
contact@solitsocks.nl

 

Kortingen

6.1. Korting. Wanneer je twee of meer memberships hebt krijg je van ons een extra paar sokken bij het tweede lidmaatschap. Gewoon omdat we het waarderen dat je zo’n fan bent.  

6.2. Korting op korting. Het is niet mogelijk om buiten de bovengenoemde standaard meer dan één extra korting per maand te ontvangen. Heb je een verkregen korting, dan wordt de laats verkregen korting de factuur erna verrekend.

6.3. Vriendenactie. Alle actieve members kunnen gebruik maken van de vriendenactiekorting. Via het account kan een vriendenactiecode gedeeld worden. Per maand kan er één korting worden verstrekt, het aantal aangemelde vrienden heeft hier geen invloed op en deze korting wordt dus niet meegenomen naar voorgaande maanden. Wanneer de eerstvolgende factuur buiten de bovengenoemden 10% korting nog een andere korting bevat, dan wordt dit verrekend op de eerstvolgende factuur.

Algemeen

7.1. Leeftijd. Je moet minimaal achttien jaar zijn of meerderjarig in je provincie, regio of land om member te worden van het afsluiten van een membership bij SOLIT SOCKS.

7.2. De member die het SOLIT SOCKS account heeft aangemaakt en via wiens betaalmiddel de membershipskosten worden afgeschreven (ook wel de user genoemd), heeft toegang tot en controle over het SOLIT SOCKS account. Bovendien is de user verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via het account. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt met betrekking tot je account en om deze waar nodig bij te werken. We kunnen je account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, SOLIT SOCKS of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.  

 

Overig

8.1. Toepasselijk recht. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die je mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in jouw land.

8.2. Klantenondersteuning. Als je meer wilt weten over onze service of als je hulp nodig hebt met je account, kun je het onze help en info pagina bezoeken. Ga hiervoor naar: Veelgestelde vragen.

8.3. Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

8.4. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden. SOLIT SOCKS kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.

8.5. Elektronische communicatie. We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van je Betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

 

Laatst bijgewerkt: 14-05-2022

 

 

© SOLIT SOCKS 2022

Chat openen
1
Hi 👋,
Kunnen wij je helpen?